Ankieta dla mieszkańców gminy Mielec

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027 ponownie prosimy Państwa, jako mieszkańców tego obszaru, o podzielenie się swoimi uwagami. 

Badanie do którego zostali Państwo zaproszeni, ma na celu zidentyfikować kluczowe problemy i potrzeby rozwojowe samorządów tworzących obszar funkcjonalny oraz pomóc wskazać przedsięwzięcia niezbędne do realizacji w kolejnych latach. 

MOF Mielec tworzą następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Miejska Mielec, Gmina Mielec, Gmina Przecław, Gmina Tuszów Narodowy. 

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania rozwoju MOF Mielca. Termin na wypełnienie ankiet upływa 22 stycznia 2023 r.  Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

Link do ankiety:
 
https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_mielec_mieszkancy

Ponadto w związku z przygotowywaniem dokumentu „Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027” prowadzony jest nabór partnerów społeczno-gospodarczych chcących zgłosić swój akces do procesu opracowania dokumentu Strategii ZIT.

Zgodnie z projektem „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce”, ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do
wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Jednym z warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Strategii ZIT”, którego obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych. Tym samym przygotowywany przez MOF dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

  • Społeczeństwa obywatelskiego
  • Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
  • Promowanie włączenia społecznego
  • Praw podstawowych
  • Praw osób niepełnosprawnych
  • Równości i niedyskryminacji

Zachęcamy organizacje  oraz interesariuszy działających na terenie miasta Mielec, gmin Mielec, Tuszów Narodowy oraz Przecław do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata  2022-2027″.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności obszaru funkcjonalnego.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 30.01.2023 r.

Link do naboru: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_mielec_organizacje

Skip to content