Rekrutacja do klasy I

Informacje dotyczące rekrutacji do klasy I

Dyrektor Zespołu Szkół w Podleszanach ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2024/2025. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. W dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przyjmuje się dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty należy złożyć:

  • Osobiście w sekretariacie szkoły, 
  • Drogą elektroniczną (zeskanowany dokument lub zdjęcie) na adres: sppodleszany@o2.pl. W temacie należy podać – Rekrutacja przedszkole oraz imię i nazwisko dziecka.

Do wniosków prosimy załączyć wszystkie załączniki!
(jeżeli nie dotyczy – adnotacja „nie dotyczy” i podpis)

Dokumenty do pobrania

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 1

19.02.2024 r. – 26.02.2024 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

27.02.2024 r. – 08.03.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I do szkoły podstawowej.

11.03.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12.03.2024 r. – 15.03.2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

18.03.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:

22.04.2024 r. – 25.04.2024 r.  

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

26.03.2024 r. – 09.05.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I do szkoły podstawowej.

10.05.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

13.05.2024 r. – 16.05.2024 r.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

17.05.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zarządzenia

Skip to content