Rekrutacja do przedszkola / oddziału przedszkolnego

Rekrutacja
Dyrektor Zespołu Szkół w Podleszanach ogłasza rekrutację do przedszkola,  oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok szkolny  2023/2024. 

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora. Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 13.30. 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU  SZKOLNYM 2023/2024. 

W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, a więc w dniach 20.02.2023r – 28.02.2023r.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca  w przedszkolu, tzn. od 1 września 2023r. 

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka. 

Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2017, 2018,  2019, 2020) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym. 

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  w pierwszym terminie, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. 

Harmonogram czynności rekrutacyjnych znajduje się poniżej strony.

 

Dokumenty należy złożyć:

  • Osobiście w sekretariacie szkoły, 
  • Drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie ) na adres: sppodleszany@o2.pl. W temacie należy podać – Rekrutacja przedszkole oraz imię i nazwisko dziecka.

Do wniosków prosimy załączyć wszystkie załączniki!
(jeżeli nie dotyczy – adnotacja „nie dotyczy” i podpis)

Dokumenty do pobrania

Skip to content