Rekrutacja do przedszkola / oddziału przedszkolnego

Rekrutacja
Dyrektor Zespołu Szkół w Podleszanach ogłasza rekrutację do przedszkola,  oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok szkolny  2022/2023. 

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora. Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 14.30. 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU  SZKOLNYM 2022/2023. 

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca  w przedszkolu, tzn. od 1 września 2022r. 

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka. 

Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2016, 2017,  2018,2019) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym. 

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  w pierwszym terminie, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. 

Zapisy do Przedszkola/Oddziału Przedszkolnego dzieci zamieszkałych  w obwodzie Zespołu Szkół w Podleszanach odbędą się w dniach od 14.02.2022r. do 04.03.2022r. do godz. 17:00. 

Rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych poza obwodem szkolnym zapraszam na zapisy do Przedszkola/Oddziału Przedszkolnego w dniach 16.05.2022r. do 27.05.2022r. do godz. 15:00. 

 

Dokumenty należy złożyć:

  • Osobiście w sekretariacie szkoły, 
  • Drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie ) na adres: sppodleszany@o2.pl. W temacie należy podać – Rekrutacja przedszkole oraz imię i nazwisko dziecka.

Do wniosków prosimy załączyć wszystkie załączniki!
(jeżeli nie dotyczy – adnotacja „nie dotyczy” i podpis)

Dokumenty do pobrania

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Informacja o spełnieniu ustawowych kryteriów i oświadczenie do wniosku (załącznik 1)

Informacja o spełnieniu kryteriów ustalonych przez Wójta Gminy Mielec i oświadczenie do wniosku (załącznik 2)

Potwierdzenie woli przyjęcia

Zarządzenia

Zarządzenie 4 / 2022

Zarządzenie 5 / 2022

Zarządzenie 6 / 2022

Skip to content